RSS اخبار پزشکی

بیمار باید متوجه باشد که ظرف ادرار ۲۴ ساعته ممکن است حاوی مواد نگهدارنده باشد که سمی یا اسیدی است. بنابراین آن را دور نریخته و مراقب باشد که روی بدن یا لباسش نریزد.