هدف از انجام تست چیست؟

آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBT یا Fecal Occult Blood Test) معاینه‌ ای تشخیصی است که از آن برای ردیابی خون در مدفوع استفاده می‌ شود. وجود خون در مدفوع ممکن است نشانه‌ ای از سرطان روده بزرگ و راست روده یا مشکلات دیگر مانند وجود پولیپ (توده‌ هایی که در دیواره داخلی روده بزرگ و راست روده تشکیل می‌ شوند) یا زخم (اولسر) باشد.

 

در طول انجام تست:

در تست گایاک باید در سه نوبت پشت سر هم از مدفوع نمونه‌ برداری کرد. این نمونه‌ ها در ظرفی که به بیمار می‌‌دهند ذخیره شده یا با وسیله یا اپلیکاتور بر روی کارت آزمایش گذاشته می‌‌ شود.

سپس بیمار خودش این ظرف یا کارت‌ ها را تحویل می‌‌ دهد، یا آن ها را از طریق پست به آدرس آزمایشگاه یا پزشک خود ارسال می‌‌ نماید.

در مورد کاغذهای معرف دور انداختنی، بیمار پس از اجابت مجاز این کاغذ‌ها را داخل لگن توالت می‌‌ اندازد. سپس این کار را در دو نوبت دیگر اجابت مزاج تکرار می‌‌ کند.

اگر در لگن توالت خون وجود داشته باشد، رنگ کاغذ معرف تغییر می‌‌ کند. بیمار نتایج را روی کارت پاسخی که به او داده می‌‌ شود یادداشت می‌‌ کند و این کارت را به آدرس پزشک خود ارسال می‌‌ نماید.

 

بیمار از یک روز قبل نباید گوشت قرمز، جگر، سبزیجات و اسفناج بخورد.