RSS اخبار پزشکی

بیمار ۳ نوبت مدفوع در ۳ روز متوالی می‏گیرد. اگر در بین روزها یک روز اجابت مزاج نداشت نمونه روز بعد را می‏گیرد.