سرم شناسی

آزمايشات سرولوژي باليني يکي از روشهاي سريع و اسان در تشخيص بيماريها مي باشد اين آزمايشات بر اساس اتصال آنتي باديهاي اختصاصي (Specific antibody) به آنتي ژن مربوطه صورت مي گيرد. آنتي ژن مورد نظر مي تواند باکتري، ويروس، گلبول قرمز، پروتئين، هورمون يا چيزي يا چيزي ديگر باشد.

سرولوژي علم مطالعه سرم ها است، از ديد اختصاصي تر، سرولوژي شامل مطالعه واکنش هاي آنتي ژن_ و آنتي بادي در خارج از بدن است (Invitro)

مصونيت روشهايي است که توسط آنها ارگانيسم زنده از خود در مقابل عفونت دفاع مي کند. ايمونولوژي علم مطالعه توليد آنتي بادي بر عليه آنتي ژنهاي بيگانه در بدن است (In vivo).

لغت مصونيت يا Immunity  به معني مقاومت نسبت به عوامل مولد عفونت، ذرات بيگانه، توکسين ها سلولهاي زنده و سرطان مي باشد.

در این آزمایشگاه با استفاده از مواد و دستگاههای با کیفیت برتر آزمایشات سرولوژی عمومی و ایمونولوژی تخصصی انجام میگیرد.