RSS اخبار پزشکی

بیمار باید حداقل در ۳ تا ۵ روز گذشته نزدیکی یا احتلام نداشته باشد. نمونه بهتر است در آزمایشگاه گرفته شود و در صورت عدم امکان در منزل گرفته و قبل از نیم ساعت و نگهداری نمونه در مجاورت دمای بدن به آزمایشگاه رسانده شود.