عامل ايجاد کنندۀ هپاتيت هر چه که باشد باعث التهاب کبد خواهد شد و کارکرد آن را مختل خواهد کرد. فقدان خونرسانی به کبد، سم، اختلالات خودايمنی، مصرف افراطی الکل، آسيب به کبد و مصرف بعضی داروهای خاص نيز ميتواند باعث هپاتيت شود. با احتمال کمتر، عفونتهای ويروسی مثل منونوکلئوز و سايتومگالويروس نيز ميتواند باعث هپاتيت شود.