روز های شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۷ صبح الی ۲۰ 
* پنجشنبه ها از ساعت ۷صبح الی ۱۸