RSS اخبار پزشکی

آزمايشگاه ، طرف قرارداد با كليه بيمه هاي اصلي و تكميلي شامل:

 

                                                بیمه های اصلی                     بیمه های تکمیلی

                                                                     تامین اجتماعی                                  معلم

                                                              خدمات درمانی                                 ایران

                                                             نیروهای مسلح                                  دی  

                                                             کمیته امداد                                      آسیا

                                                             بیمه روستایی                                   آتیه سازان حافظ

                                                             بانک سپه                                          کوثر

                                                            بانک کشاورزی                                  کارآفرین

                                                             البرز                                                 کمک رسان ایران(SOS)

                                                             دنا                                                    رازی

                                                                                                                        سامان 

                                                                                                                         بانک ملی