آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیجانی طرف قرار داد با بیمه های پایه و تکمیلی به شرح زیر می باشد:

 

 

                                           

بیمه پایه

بیمه تکمیلی

تامین اجتماعی دانا
نیرو های مسلح ایران
کارمندی عادی آتیه سازان حافظ
 ایرانیان  البرز
سایر اقشار عادی معلم
کمیته امداد دی
روستایی کوثر
بانک کشاورزی آسیا
بانک سپه کارآفریدن
بانک ملت رازی
بانک ملی میهن
  ما
  سامان
  تجارت نو
  سینا
  کانون سردفتران
  تعاون
  سرمد