• برگزاری دوره های آموزش نظری و عملی رشته علوم آزمایشگاهی
  • برگزاری دوره های آموزش مداوم
  • اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت
  •  اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت (نظری و عملی)
  • اجرای دوره های آموزش بلند مدت و نوآوری (یک ماه تا یک سال)
  • سرپرستی و مشاوره پایان نامه های آموزشی ارشد و دکترا
  • پژوهش در حین آموزش تحلیل یافته های پژوهشی ارائه راه حل و مشاوره به آزمایشگاه ها و سازمان های متقاضی

 

موضوع
1.پاتولوژی یعنی چه و پاتولوژیست کیست؟
2.حجامت (Phlebotomy) چیست؟

3.بافت شناسی

4.ایمونو هیستو شیمی
5.هماتولوژی
6.آشنایی با غده های درون ریز بدن
7.میکرب شناسی
8.قارچ شناسی
9.شیمی بالینی
10.انگل شناسی
11.سرم شناسی
12.سیتولوژی
13.فریز اسپرم چیست؟
14.مفهوم قطبی یا ناقطبی بودن مولکول ها
15.ایمونولوژی
16.تاریخچه ایمونولوژی